4/12/18 wod

50 db pushpress 35/25
100 m sandbag run
50 lunges
100 m sandbag
50 kte
100 m sandbag
50 box jumps