3/14/18 wod

50 push-up
50 m sand bag run
20 pull-ups
50 m sand bag run
20 dips
50 m bag run
20 sit-ups
50 m bag run
20 kte
50 m bag run
50 push-up